Program posiedzenia Rady Wydziału

Dziekanat Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim UMB zawiadamia, że posiedzenie Rady Wydziału odbędzie się
  18 kwietnia 2018 r. (środa) o godzinie 12.00
w Aula Magna UMB przy ulicy Jana Kilińskiego 1.

 

Dziekan przypomina, że udział w posiedzeniach Rady Wydziału jest OBOWIĄZKOWY

 1. Sprawy bieżące.

 2. Sprawy dydaktyczno-wychowawcze.

 3. Wykład habilitacyjny dr hab. Hanny Myśliwiec.

 4. Zatwierdzenie zmian do Regulaminu Studiów (do wglądu na stronie internetowej: http://wl.umwb.edu.pl/).

 5. Zatwierdzenie zmian do Regulaminu Studiów Doktoranckich (do wglądu na stronie internetowej: http://wl.umwb.edu.pl/).

 6. Zmiana Uchwały nr 101/16 dotyczącej warunków i trybu przyjęć na studia w roku akademickim 2017/2018 (do wglądu na stronie internetowej: http://wl.umwb.edu.pl/).

 7. Uchwała w sprawie warunków i trybu przyjęć na studia na rok akademicki 2019/2020 w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku (do wglądu na stronie internetowej: http://wl.umwb.edu.pl/).

 8. Uchwała w sprawie warunków i trybu przyjęć na studia prowadzone w języku angielskim w roku akademickim 2019/2020 (do wglądu na stronie internetowej: http://wl.umwb.edu.pl/).

 9. Uchwała w sprawie warunków i trybu przyjęć na studia na rok akademicki 2019/2020 w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku na podstawie najlepszych wyników uzyskanych w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się (do wglądu na stronie internetowej: http://wl.umwb.edu.pl/).

 10. Zatwierdzenie Regulaminu egzaminu wstępnego na I rok studiów na kierunek lekarski, lekarsko-dentystyczny i techniki dentystyczne w roku akademickim 2018/2019 (do wglądu na stronie internetowej: http://wl.umwb.edu.pl/).

 11. Sprawa postępowania habilitacyjnego dr n. farm. Ryszarda Tomasiuka w dyscyplinie medycyna.

 12. Wystąpienie z wnioskiem o nadanie dr hab. Marcinowi Baranowskiemu tytułu naukowego profesora:

  a) wszczęcie postępowania

  b) wybór Komisji

  c) wyznaczenie kandydatów na recenzentów

 13. Wystąpienie z wnioskiem o wyróżnienie pracy doktorskiej:

  a) dr n. med. Macieja Mitrosza

 14. Nadanie stopnia naukowego doktora nauk medycznych w dyscyplinie biologia medyczna:

  a) mgr inż. Magdalenie Paczkowskiej-Abdulsalam – Środowiskowe Studia Doktoranckie w Języku Angielskim

 15. Wniosek w sprawie skierowania do powtórnej recenzji pracy doktorskiej.

 16. Wybór komisji, recenzentów, komisji egzaminacyjnej i ustalenie zakresu egzaminów doktorskich:

  a) lek. Katarzyny Guziejko

  (promotor: dr hab. Anna Moniuszko-Malinowskiej) 

  b) mgr Ewy Polkowskiej

  (promotor: prof. dr hab. Anna Stasiak-Barmuta)

  c) mgr Krzysztofa Szarejko

  (promotor: prof. dr hab. Maria Gołębiewska

  promotor pomocniczy dr n. med. Joanna Kuć)

 17. Wszczęcia przewodów doktorskich:

  a) lek. Grety Berger – Studia Doktoranckie, na temat: Zastosowanie techniki szybkiego filmu w sekwencji cyfrowej – High Speed Digital Imaging (HSDI) w diagnostyce zaburzeń głosu u chorych z rakiem krtani po chordektomii laserowej o rozszerzonym zakresie.

  proponowany promotor: prof. dr hab. Bożena Kosztyła-Hojna

 18. Zatrudnienie na stanowisku asystenta.

 19. Zatrudnienie na stanowisku wykładowcy.

 20. Komunikaty i wolne wnioski. 

 

Uprzejmie informuję, że pełne teksty sprawozdań komisji dotyczących przewodów habilitacyjnych i wniosków o nadanie tytułu naukowego profesora oraz tezy prac doktorskich znajdują się na stronie internetowej UMB pod adresem: http://wl.umwb.edu.pl

W celu dostępu do autoryzowanej strony Rady Wydziału znajdującej się pod adresem internetowym http://wl.umwb.edu.pl należy utworzyć indywidualne konto na witrynie Rady Wydziału. Aby to zrobić prosimy o kontakt z Działem Informatyki i Teletransmisji, tel. 085 748 55 46.