Program posiedzenia Rady Wydziału

Dziekanat Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim UMB zawiadamia, że posiedzenie Rady Wydziału odbędzie się
  21 marca 2018 r. (środa) o godzinie 12.00
w Aula Magna UMB przy ulicy Jana Kilińskiego 1.

 

Dziekan przypomina, że udział w posiedzeniach Rady Wydziału jest OBOWIĄZKOWY

 1. Sprawy bieżące.

 2. Sprawy dydaktyczno-wychowawcze:

  a) prezentacja wyników LEK i LDEK

 3. Wręczenie zawiadomienia o nadaniu stopnia doktora habilitowanego nauk medycznych:

  a) dr hab. Hannie Myśliwiec

 4. Sprawozdanie Kierownika Studiów Doktoranckich z sesji naukowo-sprawozdawczej.

 5. Zmiana Uchwały Nr 202/16 w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Konkursowej ds. Oceny Kadry.

 6. Zmiana Uchwały Nr 205/16 w sprawie wyboru członków Komisji Konkursowej ds. stanowiska Profesora Nadzwyczajnego.

 7. Zmiana Uchwały nr 2/18 w sprawie utworzenia i prowadzenia stacjonarnych Międzynarodowych Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich w zakresie biologii medycznej i biostatystyki przez Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim oraz Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

 8. Sprawa postępowania habilitacyjnego dr n. farm. Ryszarda Tomasiuka w dyscyplinie medycyna.

 9. Opinia w sprawie wniosków o przyznanie Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców.

 10. Wystąpienie z wnioskiem o wyróżnienie pracy doktorskiej:

  a) dr n. med. Karola Charkiewicza

 11. Nadanie stopnia naukowego doktora nauk medycznych w dyscyplinie medycyna:

  a) lek. Maciejowi Mitroszowi – Klinika Kardiochirurgii UMB

  b) lek. Maciejowi Południewskiemu – USK w Białymstoku

 12. Wybór komisji, recenzentów, komisji egzaminacyjnej i ustalenie zakresu egzaminów doktorskich:

  a) lek. Aleksandry Ciemerych

  (promotor: prof. dr hab. Joanna Zajkowska) 

  b) lek. Urszuli Kościuczuk

  (promotor: dr hab. Andrzej Siemiątkowski)

  c) lek. Mariusza Łucejki

  (promotor: prof. dr hab. Robert Flisiak)

  d) lek. dent. Marty Obidzińskiej

  (promotor: dr hab. Grażyna Marczuk-Kolada

  promotor pomocniczy: dr n. med. Elżbieta Łuczaj-Cepowicz)

  e) mgr Natalii Matulewicz

  (promotor: dr hab. Monika Karczewska-Kupczewska)

 13. Wszczęcia przewodów doktorskich:

  a) lek. Karola Ostrowskiego – Zakład Anatomii Prawidłowej Człowieka, na temat: Ocena wartości diagnostycznej białek JAK/STAT w materiale cytologicznym z raka wątrobowokomórkowego.

  proponowany promotor: prof. dr hab. Janusz Dzięcioł

  b) lek. Eweliny Rogalskiej – USK w Białymstoku, na temat: Migotanie przedsionków jako czynnik związany z nieistotną chorobą wieńcową w koronarografii – problemy 

  w kwalifikacji do diagnostyki inwazyjnej.

  proponowany promotor: dr hab. Anna Tomaszuk-Kazberuk

  c) mgr Emilii Szumskiej – Medilab Sp. z o. o. na temat: Ocena czynników wpływających na poprawność procedury dezynfekcji rąk wśród personelu różnych placówek medycznych w Polsce.

  proponowany promotor: dr hab. Dorota Rożkiewicz

 14. Zatrudnienie na stanowisku asystenta.

 15. Komunikaty i wolne wnioski. 

 

 

Uprzejmie informuję, że pełne teksty sprawozdań komisji dotyczących przewodów habilitacyjnych i wniosków o nadanie tytułu naukowego profesora oraz tezy prac doktorskich znajdują się na stronie internetowej UMB pod adresem: http://wl.umwb.edu.pl

W celu dostępu do autoryzowanej strony Rady Wydziału znajdującej się pod adresem internetowym http://wl.umwb.edu.pl należy utworzyć indywidualne konto na witrynie Rady Wydziału. Aby to zrobić prosimy o kontakt z Działem Informatyki i Teletransmisji, tel. 085 748 55 46.