Program posiedzenia Rady Wydziału

Dziekanat Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim UMB zawiadamia, że posiedzenie Rady Wydziału odbędzie się
  27 września 2017 r. (środa) o godzinie 12.00
w Sali Kolumnowej przy ulicy Jana Kilińskiego 1.

 

Dziekan przypomina, że udział w posiedzeniach Rady Wydziału jest OBOWIĄZKOWY

 1. Sprawy bieżące.

 2. Sprawy dydaktyczno-wychowawcze.

 3. Wręczenie zawiadomienia o nadaniu stopnia doktora habilitowanego:

  a) dr hab. Ewie Matuszczak

 4. Sprawozdanie z przebiegu rekrutacji i pracy Komisji Rekrutacyjnej.

  a) na studiach anglojęzycznych

 5. Przedstawienie oceny efektów kształcenia za rok akademicki 2016/2017 (do wglądu na stronie internetowej: http://wl.umwb.edu.pl/).

 6. Zatwierdzenie Raportu Wydziałowej Komisji ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia zawierającego propozycje działań doskonalących system jakości kształcenia (do wglądu na stronie internetowej: http://wl.umwb.edu.pl/).

 7. Poparcie wniosków w sprawie stypendiów Ministra za wybitne osiągnięcia studentów 

  i doktorantów.

 8. Zmiana Uchwały Nr 250/16 w sprawie zatwierdzenia projektu Dziennika Praktycznego Nauczania Klinicznego na kierunku lekarsko-dentystycznym: (do wglądu na stronie internetowej: http://wl.umwb.edu.pl/).

 9. Zmiana Uchwały Nr 129/17 w sprawie zatwierdzenia projektu Dziennika Praktycznego Nauczania Klinicznego na kierunku lekarskim (do wglądu na stronie internetowej: http://wl.umwb.edu.pl/).

 10. Zmiana Uchwały Nr 103/16 w sprawie warunków i trybu przyjęć na studia prowadzone 

  w języku angielskim w roku akademickim 2017/2018 (do wglądu na stronie internetowej: http://wl.umwb.edu.pl/).

 11. Zmiana składu Wydziałowego Zespołu ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na kadencję 2016-2020.

 12. Zwiększenie limitu przyjęć na studia doktoranckie.

 13. Zatwierdzenie Strategii Wydziału na lata 2017-2023 (do wglądu na stronie internetowej: http://wl.umwb.edu.pl/).

 14. Uznanie dyplomów ukończenia studiów za równoważne z dyplomem uzyskanym na UMB.

 15. Określenie warunków uzupełnienia brakujących egzaminów dla kandydatów do nostryfikacji dyplomów.

  a) kierunek lekarski

  b) kierunek lekarsko-dentystyczny

 16. Zatwierdzenie Regulaminu Studenckich Praktyk Zawodowych realizowanych przez studentów Wydziału Lekarskiego z Odziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim (do wglądu na stronie internetowej: http://wl.umb.edu.pl/).

 17. Zmiana Uchwały Nr 314/14 w sprawie przyjęcia formularza oceny praktyk na Wydziale Lekarskim z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim (do wglądu na stronie internetowej: http://wl.umwb.edu.pl/).

 18. Powołanie do pełnienia funkcji kierownika:

  a) prof. dr hab. Wojciecha Dębka w Klinice Chirurgii i Urologii Dziecięcej

  b) prof. dr hab. Janusza Dzięcioła w Zakładzie Anatomii Prawidłowej Człowieka

  c) prof. dr hab. Bożeny Sobkowicz w Klinice Kardiologii

  d) prof. dr hab. Anny Wasilewskiej w Klinice Pediatrii i Nefrologii

  e) dr hab. Jerzego Głowińskiego w Klinice Chirurgii Naczyń i Transplantacji

 19. Sprawa postępowania habilitacyjnego:

  a) dr n. med. Agnieszki Adamskiej w dyscyplinie medycyna

  b) dr n. med. Hanny Myśliwiec w dyscyplinie medycyna

  c) dr n. med. Aliny Sokup w dyscyplinie medycyna

 20. Wystąpienie z wnioskiem o wyróżnienie pracy doktorskiej:

  a) dr n. med. Agnieszki Łebkowskiej

 21. Nadanie stopnia naukowego doktora nauk medycznych w dyscyplinie medycyna:

  a) lek. Urszuli Kołakowskiej – Studia Doktoranckie

  b) lek. Annie Dorocie Rogowskiej – RCKiK w Białymstoku

  c) lek. Grzegorzowi Turkowi – Klinika Neurochirurgii

  d) lek. Łukaszowi Żukowskiemu – Zakład Medycyny Nuklearnej

 22. Nadanie stopnia naukowego doktora nauk medycznych w dyscyplinie biologia medyczna:

  a) mgr Dorocie Boruszewskiej – Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie

  b) mgr Przemysławowi Goskowi – Szpital Wojewódzki w Łomży

 23. Wszczęcia przewodów doktorskich:

  a) lek. Małgorzaty Łucji Janczarek – USK w Białymstoku na temat: Wybrane parametry zaburzeń metabolicznych u osób z chorobą wywołaną przez ludzki wirus niedoboru odporności, HIV.

  proponowany promotor: dr hab. Anna Grzeszczuk

  proponowany promotor pomocniczy: dr n. med. Anna Parfieniuk-Kowerda

  b) lek. Magdaleny Karwat-Szwabowicz – Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie na temat: Ocena rogówki u pacjentów leczonych ranibizumabem lub afliberceptem z powodu wysiękowej postaci zwyrodnienia plamki żółtej związanego z wiekiem.

  proponowany promotor: prof. dr hab. Alina Bakunowicz-Łazarczyk

 24. Zatrudnienie na stanowisku adiunkta.

 25. Zatrudnienie na stanowisku asystenta.

 26. Zatrudnienie na stanowisku wykładowcy.

 27. Zatrudnienie na stanowisku instruktora.

 28. Wyrażenie opinii w sprawie utworzenia stanowiska adiunkta i zatrudnienia:

  a) dr n. med. Agnieszki Mikłosz w Zakładzie Fizjologii

  b) dr n. med. Joanny Pancewicz-Wojtkiewicz w Zakładzie Histologii i Embriologii

  c) dr n. med. Piotra Protasa w Klinice Pediatrii i Nefrologii

  d) dr n. med. Agnieszki Rybi-Szumińskiej w Klinice Pediatrii i Nefrologii

  e) dr n. med. Grzegorza Siergiejki w Klinice Pediatrii, Gastroenterologii, Hepatologii, Żywienia i Alergologii

 29. Wyrażenie opinii w sprawie utworzenia stanowiska adiunkta naukowego i zatrudnienia:

  a) dr n. med. Edyty Adamskiej w Centrum Badań Klinicznych

 30. Zatrudnienie na stanowisku instruktora w wymiarze nieprzekraczającym ½ etatu:

  a) mgr Tomasza Kujawy w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu.

 31. Komunikaty i wolne wnioski.

 

 

Uprzejmie informuję, że pełne teksty sprawozdań komisji dotyczących przewodów habilitacyjnych i wniosków o nadanie tytułu naukowego profesora oraz tezy prac doktorskich znajdują się na stronie internetowej UMB pod adresem: http://wl.umwb.edu.pl

W celu dostępu do autoryzowanej strony Rady Wydziału znajdującej się pod adresem internetowym http://wl.umwb.edu.pl należy utworzyć indywidualne konto na witrynie Rady Wydziału. Aby to zrobić prosimy o kontakt z Działem Informatyki i Teletransmisji, tel. 085 748 55 46.