Program posiedzenia Rady Wydziału

Dziekanat Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim UMB zawiadamia, że posiedzenie Rady Wydziału odbędzie się
  22 listopada 2017 r. (środa) o godzinie 12.00
w Sali Kolumnowej przy ulicy Jana Kilińskiego 1.

 

Dziekan przypomina, że udział w posiedzeniach Rady Wydziału jest OBOWIĄZKOWY

 1. Sprawy bieżące.

 2. Sprawy dydaktyczno-wychowawcze.

 3. Sprawozdanie Dziekana z działalności Wydziału za rok akademicki 2016/2017.

 4. Zmiana Uchwały nr 104/17 dotyczącej warunków i trybu przyjęć na studia w roku akademickim 2018/2019 (do wglądu na stronie internetowej: http://wl.umwb.edu.pl/ ).

 5. Zmiana Uchwały nr 106/17 w sprawie warunków i trybu przyjęć na studia prowadzone 

  w języku angielskim w roku akademickim 2018/2019 (do wglądu na stronie internetowej: http://wl.umwb.edu.pl/ ).

 6. Przyjęcie jednolitego tekstu regulaminu hospitacji zajęć dydaktycznych na Wydziale Lekarskim (do wglądu na stronie internetowej: http://wl.umwb.edu.pl/ ).

 7. Zmiana składu Wydziałowego Zespołu ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na kadencję 2016-2020.

 8. Sprawa nostryfikacji dyplomów: 

  a) uznanie dyplomów ukończenia studiów za równoważne z dyplomem uzyskanym na UMB.

  b) odmowa uznania dyplomów ukończenia studiów za równoważne z dyplomem uzyskanym na UMB

 9. Utworzenie Katedry Stomatologii Zintegrowanej na Wydziale Lekarskim z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim.

 10. Zmiana Uchwały Nr 193/13 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Praktyk, procedury monitorowania praktyk i wzoru ankiety oceny praktyk (do wglądu na stronie internetowej: http://wl.umwb.edu.pl/ ).

 11. Nadanie stopnia naukowego doktora nauk medycznych w dyscyplinie medycyna:

  a) lek. Piotrowi Bobikowi – Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii

  b) lek. Bożennie Klonowskiej – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

  c) lek. Arturowi Goździewskiemu – UDSK w Białymstoku

  d) lek. Tomaszowi Guszczowi – Prywatna Praktyka Lekarska Tomasz Guszcz

 12. Wybór komisji, recenzentów, komisji egzaminacyjnej i ustalenie zakresu egzaminów doktorskich:

  a) mgr Alicji Charkiewicz

  (promotor: dr hab. Waldemar Famulski)

  b) mgr Karola Charkiewicza

  (promotor: prof. dr hab. Piotr Laudański)

 13. Wszczęcia przewodów doktorskich:

  a) lek. Przemysława Rećki – Studia Doktoranckie na temat: Metabolizm sfingolipidów w raku endometrium – analiza ich przydatności jako markerów nowotworowych.

  proponowany promotor: dr hab. Paweł Knapp

  b) lek. stom. Piotra Żukowskiego – Croydon University Hospital w Londynie na temat: Wpływ suplementacji N-acetylocysteiny na stres oksydacyjny w gruczołach ślinowych w szczurzym modelu insulinooporności.

  proponowany promotor: prof. dr hab. Danuta Waszkiel

 14. Zatrudnienie na stanowisku asystenta w wymiarze nieprzekraczającym ½ etatu:

  a) dr n. med. Natalii Wawrusiewcz-Kurylonek w Zakładzie Genetyki Klinicznej

 15. Zatrudnienie na stanowisku asystenta.

 16. Zatrudnienie na stanowisku wykładowcy.

 17. Komunikaty i wolne wnioski.

 

 

Uprzejmie informuję, że pełne teksty sprawozdań komisji dotyczących przewodów habilitacyjnych i wniosków o nadanie tytułu naukowego profesora oraz tezy prac doktorskich znajdują się na stronie internetowej UMB pod adresem: http://wl.umwb.edu.pl

W celu dostępu do autoryzowanej strony Rady Wydziału znajdującej się pod adresem internetowym http://wl.umwb.edu.pl należy utworzyć indywidualne konto na witrynie Rady Wydziału. Aby to zrobić prosimy o kontakt z Działem Informatyki i Teletransmisji, tel. 085 748 55 46.