Program posiedzenia Rady Wydziału

Dziekanat Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim UMB zawiadamia, że posiedzenie Rady Wydziału odbędzie się
   24 czerwca 2020 r. (środa)

 

Dziekan przypomina, że udział w posiedzeniach Rady Wydziału jest OBOWIĄZKOWY


 

 1. Sprawy dydaktyczno-wychowawcze.

 2. Wniosek w sprawie ustalenia warunków i trybu przyjęć na studia na rok akademicki 2021/2022 w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku.

 3. Wniosek w sprawie ustalenia warunków i trybu przyjęć na studia prowadzone w języku angielskim w roku akademickim 2021/2022 na Wydziale Lekarskim z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim.

 4. Wniosek w sprawie warunków i trybu przyjęć na studia na rok akademicki 2021/2022 w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku na podstawie najlepszych wyników uzyskanych w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się.

 5. Wniosek w sprawie  zmiany  Uchwały nr 632/18 dotyczącej określenia zasad przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego oraz laureatów konkursów ogólnopolskich na studia w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku na lata akademickie 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023.

 6. Wniosek w sprawie określenia zasad przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego oraz laureatów konkursów ogólnopolskich na studia w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku na rok akademicki 2024/2025.

 7. Wniosek w sprawie zmiany regulaminu przedmiotowego egzaminu wstępnego na I rok studiów (studia jednolite i studia pierwszego stopnia) z przedmiotów: biologia, chemia, matematyka, fizyka na rok akademicki 2020/2021.

 8. Wniosek w sprawie zmiany regulaminu sprawdzianu zdolności manualnych – tzw. egzaminu z rysunku dla kandydatów na studia I stopnia na kierunek techniki dentystyczne na Wydziale Lekarskim z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku na rok akademicki 2020/2021.

 9. Wniosek w sprawie zmiany regulaminu egzaminu z języka polskiego w zakresie znajomości słownictwa z nauk przyrodniczych na rok akademicki 2020/2021.

 10. Zaopiniowanie programu studiów w Szkole Doktorskiej dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się w roku akademickim 2020/2021.

 11. Zmiana Regulaminu Praktyk.

 12. Zatwierdzenie tematów prac licencjackich na kierunku techniki dentystyczne na rok akademicki 2019/2020 i 2020/2021.

 

 

Uprzejmie informuję, że pełne teksty sprawozdań komisji dotyczących przewodów habilitacyjnych i wniosków o nadanie tytułu naukowego profesora oraz tezy prac doktorskich znajdują się na stronie internetowej UMB pod adresem: http://wl.umwb.edu.pl

W celu dostępu do autoryzowanej strony Rady Wydziału znajdującej się pod adresem internetowym http://wl.umwb.edu.pl należy utworzyć indywidualne konto na witrynie Rady Wydziału. Aby to zrobić prosimy o kontakt z Działem Informatyki - beata.herman@umb.edu.pl .