Program posiedzenia Rady Wydziału

Dziekanat Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim UMB zawiadamia, że posiedzenie Rady Wydziału odbędzie się
  27 czerwca 2018 r. (środa) o godzinie 12.00
w Aula Magna UMB przy ulicy Jana Kilińskiego 1.

 

Dziekan przypomina, że udział w posiedzeniach Rady Wydziału jest OBOWIĄZKOWY

 1. Sprawy bieżące.

 2. Sprawy dydaktyczno-wychowawcze.

 3. Wręczenie zawiadomienia o nadaniu stopnia doktora habilitowanego:
  a)    dr hab. Annie Baran
  b)    dr hab. Krzysztofowi Kurkowi

 4. Wykład habilitacyjny dr hab. Agnieszki Adamskiej

 5. Zmiana Uchwały nr 106/17 dotyczącej warunków i trybu przyjęć na studia prowadzone w języku angielskim w roku akademickim 2018/2019 (do wglądu na stronie internetowej: http://wl.umwb.edu.pl/).

 6. Zmiana Uchwały nr 81/18 dotyczącej warunków i trybu przyjęć na studia prowadzone w języku angielskim w roku akademickim 2019/2020 (do wglądu na stronie internetowej: http://wl.umwb.edu.pl/).

 7. Zmiana Uchwały nr 105/18 dotyczącej ustalenia wysokości opłat za usługi edukacyjne (do wglądu na stronie internetowej: http://wl.umwb.edu.pl/).

 8. Zmiana Uchwały nr 4/18 w sprawie warunków, trybu oraz harmonogramu postępowania rekrutacyjnego na Międzysektorowe Studia Doktoranckie UMB rozpoczynające się od roku akademickiego 2018/2019 (do wglądu na stronie internetowej: http://wl.umwb.edu.pl/).

 9. Zmiana Uchwały nr 5/18 w sprawie warunków, trybu rekrutacji oraz harmonogramu postępowania rekrutacyjnego na stacjonarne studia doktoranckie UMB rozpoczynające się od roku akademickiego 2018/2019 (do wglądu na stronie internetowej: http://wl.umwb.edu.pl/ ).

 10. Zatwierdzenie planów studiów na poszczególne kierunki studiów na rok akademicki 2018/2019 (do wglądu na stronie internetowej: http://wl.umwb.edu.pl/).

 11. Zatwierdzenie programów studiów na poszczególne kierunki studiów na rok akademicki 2018/2019 (do wglądu na stronie internetowej: http://wl.umwb.edu.pl/).

 12. Zatwierdzenie programu studiów na studiach doktoranckich na rok akademicki 2018/2019 (do wglądu na stronie internetowej: http://wl.umwb.edu.pl/).

 13. Zatwierdzenie programu studiów na międzysektorowych krajowych studiach doktoranckich na rok akademicki 2018/2019 (do wglądu na stronie internetowej: http://wl.umwb.edu.pl/).

 14. Zatwierdzenie matryc efektów kształcenia na poszczególne kierunki studiów na rok akademicki 2018/2019 (do wglądu na stronie internetowej: http://wl.umwb.edu.pl/).

 15. Ustalenie limitu przyjęć na kierunek techniki dentystyczne w roku akademickim 2018/2019.

 16. Sprawa postępowanie habilitacyjnego
  a)    dr n. med. Tomasza Bondy w dyscyplinie medycyna

 17. Zmiana Uchwały nr 128/18 w sprawie wyboru członków komisji habilitacyjnej w postępowaniu habilitacyjnym dr n. med. Piotra Czupryny w dziedzinie nauk medycznych w dyscyplinie medycyna.

 18. Wniosek o wyrażenie zgody na przedstawienie rozprawy doktorskiej w języku angielskim:
  a)    lek. Łukasza Szczerbińskiego
  b)    mgr Beaty Raczkowskiej
  c)    mgr Pauliny Samczuk

 19. Nadanie stopnia naukowego doktora nauk medycznych w dyscyplinie medycyna:
  a)    lek. Mariuszowi Ciemerychowi – Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie
  b)    lek. Katarzynie Guziejko – II Klinika Chorób Płuc i Gruźlicy
  c)    lek. Urszuli Kościuczuk – Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii   
  d)    lek. Mariuszowi Łucejce – Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologii
  e)     lek. Piotrowi Siergiejce – SPZOZ w Łapach

 20. Nadanie stopnia naukowego doktora nauk medycznych w dyscyplinie biologia medyczna:
  a)    mgr Monice Książek – Studia Doktoranckie
  b)    mgr Joannie Stelmaszewskiej – Środowiskowe Studia Doktoranckie w Języku Angielskim
  c)    mgr Krzysztofowi Szarejko – NZOZ Zakład Fizykoterapii i Rehabilitacji Leczniczej w Białymstoku

 21. Nadanie stopnia naukowego doktora nauk medycznych w dyscyplinie stomatologia:
  a)    lek. dent. Marcie Obidzińskiej – Zakład Stomatologii Dziecięcej
  b)    lek. dent. Grzegorzowi Szczurko – Studia Doktoranckie

 22. Zamknięcie przewodu doktorskiego:
  a) mgr Piotra Zwierza – promotor: dr hab. Piotr Myśliwiec

 23. Zmiana Uchwały nr 136/18 w sprawie wyboru komisji, recenzentów, komisji egzaminacyjnej
  i ustalenia zakresu egzaminów doktorskich lek. Remigiusza Kazimierczyka.

 24. Wybór komisji, recenzentów, komisji egzaminacyjnej i ustalenie zakresu egzaminów doktorskich:
  a)    lek. Wiesławy Jańczak
  (promotor: prof. dr hab. Jolanta Małyszko)
  b)    lek. Moniki Szymonek
  (promotor: dr hab. Aldona Kowalska
  promotor pomocniczy: dr n. med. Iwona Pałyga)
  c)    mgr Klaudii Lewcio-Szczęsnej
  (promotor: dr hab. Ewa Sierko)
  d)    mgr Agnieszki Polak
  (promotor: prof. dr hab. Adrian Chabowski
  promotor pomocniczy: dr n. med. Ewa Harasim-Symbor)
  e)    mgr Donaty Ponikwickiej-Tyszko
  (promotor: dr hab. Nafis A. Rahman)
  f)    mgr Wioletty Romaniuk
  (promotor: prof. dr hab. Janusz Kłoczko)
  g)    mgr Magdaleny Stefanowicz
  (promotor: dr hab. Monika Karczewska-Kupczewska)
  h)    mgr Przemysława Szałaja
  (promotor: dr hab. Dariusz Plewczyński)

 25. Wszczęcia przewodów doktorskich:
  a)    lek. dent. Małgorzaty Salamonowicz – Zakład Stomatologii Zachowawczej na temat: Ocena parametrów obrony antyoksydacyjnej i produktów oksydacyjnych modyfikacji w ślinie, krwi oraz moczu dzieci z zespołem metabolicznym.
  proponowany promotor: dr hab. Anna Zalewska
  b)    lek. dent. Magdaleny Sawczuk – Zakład Ortodoncji na temat: Ocena częstości występowania wirusa Epsteina-Barr oraz wirusa brodawczaka ludzkiego w komórkach raka płaskonabłonkowego jamy ustnej.
  proponowany promotor: dr hab. Izabela Szarmach
  proponowany promotor pomocniczy: dr n. med. Jan Borys
  c)    lek. Marcina Filimoniuka – Studia Doktoranckie na temat: Analiza porównawcza ofiar śmiertelnych wypadków drogowych w materiale sekcyjnym Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z lat 1976-1985, 1991-2000 oraz 2006-2015
  proponowany promotor: prof. dr hab. Anna Niemcunowicz-Janica
  proponowany promotor pomocniczy: dr n. med. Michał Szeremeta
  d)    lek. Marty Flisiak-Jackiewicz – Klinika Pediatrii, Gastroenterologii, Hepatologii, Żywienia i Alergologii na temat: Rola interleukiny 18 i wybranych hepatokin w patogenezie niealkoholowej choroby stłuszczeniowej wątroby u dzieci
  proponowany promotor: prof. dr hab. Dariusz Lebensztejn
  e)    lek. Tomasza Kozłowskiego – I Klinika Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej na temat: Adrenalektomia laparoskopowa przezotrzewnowa boczna vs. wideoskopowa zaotrzewnowa tylna – randomizowane badanie prospektywne
  proponowany promotor: prof. dr hab. Jacek Dadan
  f)    lek. Anny Krentowskiej – Studia Doktoranckie na temat: Ocena ekspresji wybranych mikroRNA we krwi pacjentek z różnymi fenotypami zespołu policystycznych jajników oraz ich związku z zaburzeniami metabolicznymi
  proponowany promotor: prof. dr hab. Irina Kowalska
  g)    lek. Piotra Musiałowskiego – Studia Doktoranckie na temat: Ocena częstości występowania nefropatii kontrastowej u pacjentów poddawanych tomografii komputerowej lub koronarografii
  proponowany promotor: prof. dr hab. Jolanta Małyszko
  h)    lek. Tymoteusza Pietrewicza – Studia Doktoranckie na temat: Wybrane adipokiny oraz biomarkery stanu zapalnego w zespole obturacyjnych bezdechów podczas snu
  proponowany promotor: prof. dr hab. Ewa Olszewska
  i)    lek. Agnieszki Polkowskiej – Klinika Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii z Pododdziałem Kardiologii na temat: Ocena stężenia wybranych adipocytokin i peptydów żołądkowych w przebiegu cukrzycy typu 1 u dzieci
  proponowany promotor: prof. dr hab. Artur Bossowski
  j)    lek. Karoliny Stożek – Klinika Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii z Pododdziałem Kardiologii na temat: Analiza komórek B regulatorowych o fenotypie CD19+CD24hiCD27+IL10+ i CD19+IL-10+ we krwi obwodowej dzieci
  z autoimmunizacyjnymi chorobami tarczycy

  proponowany promotor: prof. dr hab. Artur Bossowski
  k)    mgr Sławomira Anisimowicza – Centrum Ginekologii, Endokrynologii i Medycyny Rozrodu „Artemida” na temat: Znaczenie hormonuanty-Müllerowskiego oraz miR-181a i miR-181b w określaniu płodności męskiej
  proponowany promotor: prof. dr hab. Sławomir Wołczyński
  proponowany promotor pomocniczy: dr Jan Czerniecki
  l)    mgr Pawła Golca – Studia Doktoranckie na temat: Ocena ekspresji ligandów szlaków niekanonicznych WNT/β-kateniny w niedrobnokomórkowym raku płuca
  proponowany promotor: dr hab. Mirosław Kozłowski
  proponowany promotor pomocniczy: dr n. med. Joanna Pancewicz
  m)    mgr Beaty Raczkowskiej – Środowiskowe Studia Doktoranckie w Języku Angielskim na temat: New insights into the pathophysiology and potential diagnosis of gestational diabetes mellitus (pol. Nowe spojrzenie na patofizjologię i diagnostykę cukrzycy ciążowej)
  proponowany promotor: dr hab. Michał Ciborowski
  proponowany kopromotor: prof. Coral Barbas
  n)    mgr Pauliny Samczuk – Środowiskowe Studia Doktoranckie w Języku Angielskim na temat: Application of untargeted metabolomics to study metabolic effects of bariatric surgeries (pol. Zastosowanie niecelowanej analizy metabolomicznej w badaniu efektów metabolicznych po zabiegach bariatrycznych)
  proponowany promotor: dr hab. Michał Ciborowski
  proponowany kopromotor: prof. Coral Barbas
  o)    mgr Marii Sztachelskiej – Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie na temat: Zmiany ekspresji receptorów progesteronowych i ich rola w endometrium w cyklu miesiączkowym
  proponowany promotor: prof. dr hab. Sławomir Wołczyński
  p)    mgr Joanny Wnorowskiej – Samodzielna Pracownia Technik Mikrobiologicznych i Nanobiomedycznych na temat: Potencjał terapeutyczny peptydu LL-37 oraz jego syntetycznych analogów w terapii zakażeń wywołanych przez lekooporne szczepy pałeczek Gram-ujemnych
  proponowany promotor: prof. dr hab. Robert Bucki

 26. Zatrudnienie na stanowisku adiunkta.

 27. Zatrudnienie na stanowisku asystenta.

 28. Komunikaty i wolne wnioski.

 

Uprzejmie informuję, że pełne teksty sprawozdań komisji dotyczących przewodów habilitacyjnych i wniosków o nadanie tytułu naukowego profesora oraz tezy prac doktorskich znajdują się na stronie internetowej UMB pod adresem: http://wl.umwb.edu.pl

W celu dostępu do autoryzowanej strony Rady Wydziału znajdującej się pod adresem internetowym http://wl.umwb.edu.pl należy utworzyć indywidualne konto na witrynie Rady Wydziału. Aby to zrobić prosimy o kontakt z Działem Informatyki i Teletransmisji, tel. 085 748 55 46.