Program posiedzenia Rady Wydziału

Dziekanat Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim UMB zawiadamia, że posiedzenie Rady Wydziału odbędzie się
  24 stycznia 2018 r. (środa) o godzinie 12.00
w Aula Magna UMB przy ulicy Jana Kilińskiego 1.

 

Dziekan przypomina, że udział w posiedzeniach Rady Wydziału jest OBOWIĄZKOWY

 1. Sprawy bieżące.

 2. Sprawy dydaktyczno-wychowawcze.

 3. Powołanie Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej ds. Studiów w Języku Angielskim Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim na rok akademicki 2018/2019.

 4. Podjęcie Uchwały w sprawie utworzenia i prowadzenia Międzynarodowych, Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich w zakresie biologii medycznej oraz biostatystyki.

 5. Podjęcie Uchwały w sprawie utworzenia Regulaminu Międzynarodowych, Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich w zakresie biologii medycznej oraz biostatystyki.

 6. Opinia w sprawie powołania kierownika Międzynarodowych, Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich w zakresie biologii medycznej oraz biostatystyki.

 7. Ustalenie warunków, trybu oraz harmonogramu postępowania rekrutacyjnego na Międzysektorowe Studia Doktoranckie UMB rozpoczynające się od roku akademickiego 2018/2019.

 8. Ustalenie warunków, trybu oraz harmonogramu postępowania rekrutacyjnego na studia doktoranckie rozpoczynające się w roku akademickim 2018/2019.

 9. Ustalenie limitu przyjęć na studia doktoranckie rozpoczynające się w roku akademickim 2018/2019.

 10. Wyrażenie opinii w sprawie wniosków o nagrodę Prezesa Rady Ministrów.

 11. Poparcie wniosku o nadanie dr hab. Annie Zalewskiej tytułu naukowego profesora nauk medycznych:
  a) sprawozdanie Komisji (do wglądu na stronie internetowej: http://wl.umwb.edu.pl/)
  b) podjęcie uchwały

 12. Nadanie stopnia doktora habilitowanego nauk medycznych:
  a) dr n. med. Alinie Kępce w dyscyplinie biologia medyczna

 13. Sprawa postępowania habilitacyjnego:
  a) dr n. med. Anny Baran w dyscyplinie medycyna
  b) dr n. med. Ewy Dolińskiej w dyscyplinie stomatologia

 14. Nadanie stopnia naukowego doktora nauk medycznych w dyscyplinie medycyna
  a) lek. Marcie Michalczuk – UDSK w Białymstoku

 15. Zmiana Uchwały Nr 517/17 w sprawie wyboru komisji, recenzentów, komisji egzaminacyjnej 

  i ustalenia zakresu egzaminów doktorskich mgr Alicji Charkiewicz. 

 16. Wybór komisji, recenzentów, komisji egzaminacyjnej i ustalenie zakresu egzaminów doktorskich:
  a) lek. Sławomira Jakimy
  (promotor: prof. dr hab. Barbara Darewicz)
  b) lek. Macieja Mitrosza 
  (promotor: dr hab. Agnieszka Tycińska)
  c) lek. Piotra Olbromskiego
  (promotor: prof. dr hab. Piotr Radziwon)

 17. Wszczęcia przewodów doktorskich:
  a) lek. Grzegorza Łapucia – Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej na temat: Ekspresja wybranych genów, w różnych typach histologicznych niedrobnokomórkowego raka płuca
  proponowany promotor: dr hab. Wiesława Niklińska
  promotor pomocniczy: dr n. med. Radosław Charkiewicz

  b) lek. Pawła Onopiuka – studia doktoranckie na temat: Wpływ zabiegów otochirurgicznych na czynność narządu przedsionkowego
  proponowany promotor: prof. dr hab. Marek Rogowski

  c) mgr Michała Boronia – Centralne Laboratorium Kryminalistyczne na temat: Ocena przydatności polimorfizmu sekwencji flankujących markerów mikrosatelitarnych w identyfikacji genetycznej człowieka
  proponowany promotor: prof. dr hab. Witold Pepiński
  proponowany promotor pomocniczy: dr n. med. Magdalena Konarzewska

 18. Zatrudnienie na stanowisku asystenta.

 19. Komunikaty i wolne wnioski. 

 

Uprzejmie informuję, że pełne teksty sprawozdań komisji dotyczących przewodów habilitacyjnych i wniosków o nadanie tytułu naukowego profesora oraz tezy prac doktorskich znajdują się na stronie internetowej UMB pod adresem: http://wl.umwb.edu.pl

W celu dostępu do autoryzowanej strony Rady Wydziału znajdującej się pod adresem internetowym http://wl.umwb.edu.pl należy utworzyć indywidualne konto na witrynie Rady Wydziału. Aby to zrobić prosimy o kontakt z Działem Informatyki i Teletransmisji, tel. 085 748 55 46.