Program posiedzenia Rady Wydziału

Dziekanat Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim UMB zawiadamia, że posiedzenie Rady Wydziału odbędzie się
   20 stycznia 2021 r. (środa) o godzinie 12:00

 

Dziekan przypomina, że udział w posiedzeniach Rady Wydziału jest OBOWIĄZKOWY


 

 1. Sprawy bieżące.

 2. Sprawy dydaktyczno-wychowawcze.

 3. Uchwała w sprawie ustalenia limitów przyjęć na I rok studiów pierwszego stopnia na kierunku techniki dentystyczne i higiena stomatologiczna na rok akademicki 2021/2022.

 4. Zaopiniowanie programu studiów w Szkole Doktorskiej dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się w roku akademickim 2021/2022.

 5. Zatwierdzenie Regulaminu hospitacji zajęć dydaktycznych i praktyk zawodowych na Wydziale Lekarskim z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim.

 6. Zmiana Uchwały nr 203/20 w sprawie powołania Wydziałowego Zespołu ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na kadencję 2020-2024.

 7. Sprawa nostryfikacji dyplomów:
  a) uznanie dyplomów ukończenia studiów za równoważne z dyplomem uzyskanym na UMB
  b) odmowa uznania dyplomów ukończenia studiów za równoważne z dyplomem uzyskanym na UMB

 8. Sprawa nostryfikacji dyplomu Piera Doumita.

 9. Komunikaty i wolne wnioski.

 

 

Uprzejmie informuję, że pełne teksty sprawozdań komisji dotyczących przewodów habilitacyjnych i wniosków o nadanie tytułu naukowego profesora oraz tezy prac doktorskich znajdują się na stronie internetowej UMB pod adresem: http://wl.umwb.edu.pl

W celu dostępu do autoryzowanej strony Rady Wydziału znajdującej się pod adresem internetowym http://wl.umwb.edu.pl należy utworzyć indywidualne konto na witrynie Rady Wydziału. Aby to zrobić prosimy o kontakt z Działem Informatyki - beata.herman@umb.edu.pl .